Što je obvezno savjetovanje?

 

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta.

U postupku sudjeluju članovi obitelji osobno i bez punomoćnika.

 

 

Tko provodi obvezno savjetovanje?

 

Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta, ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova.

 

 

Kada se provodi obvezno savjetovanje?

 

 • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
 • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom

 

 

Kako se pokreće postupak obveznog savjetovanja?

 

 • dostavom potrebne dokumentacije: preslike osobne iskaznice za bračne/izvanbračne drugove, preslike vjenčanog lista (ukoliko se radi o podnošenju zahtjeva za obvezno savjetovanje prije razvoda braka), preslike izvoda iz matice rođenih ili rodnog lista za maloljetnu djecu, a ako je bilo nasilja u obitelji preslike optužnog prijedloga ili presude suda.

 

 

Na koji način se provodi postupak obveznog savjetovanja?

 

Obvezno savjetovanje se provodi  u centru za socijalnu skrb u okviru dva, a po potrebi i tri susreta stranaka i članova stručnog tima centra.

U prvom susretu članovi stručnog tima upoznaju bračne drugove o mogućnosti bračnog savjetovanja, o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih obiteljskih odnosa, upoznaju ih sa sadržajem obrasca Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, s prednostima obiteljske medijacije te cjelokupnim sudskim postupkom razvoda braka.

U drugom susretu u centru se provodi zajednički pregled Plana te članovi stručnog tima strankama koje nisu sastavile Plan, pružaju pomoć oko postizanja i sastavljanja istog.

Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije.

 

Po provedenom savjetovanju, članovi stručnog tima dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

 

 

Što je plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi?

 

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.

 

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mora se detaljno urediti:

 

 • mjesto i adresa djetetova stanovanja
 • vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
 • način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete
 • visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja djeteta kod kojeg dijete ne stanuje
 • način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja.

 

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu se urediti i druga pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete. Roditelji su dužni upoznati dijete sa sadržajem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi može se mijenjati u skladu sa dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti na strani roditelja ili djeteta.

 

Roditelji, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, imaju pravo samostalno donositi svakodnevne odluke u vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete nalazi kod jednoga od njih. Svakodnevne odluke može donositi i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom uz pristanak roditelja.

Roditelji su dužni međusobno poštovati roditeljsku samostalnost u donošenju odluka i roditeljski autoritet u vrijeme kad se dijete nalazi kod drugog roditelja.

U hitnim slučajevima, kad prijeti neposredna opasnost za dijete, svaki od roditelja ima pravo, bez suglasnosti drugog roditelja donijeti odluke o poduzimanju nužnih radnji u skladu s djetetovom dobrobiti i o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti drugog roditelja.

Odluke o poduzimanju nužnih radnji može donijeti i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom odnosno odgovorna osoba u odgojno-obrazovnoj ustanovi koju dijete pohađa u slučaju da neposredna opasnost nastupi za vrijeme boravka u njoj.

 

* Obrazac plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i smjernice za ispunjavanje plana

 

 

Koje su posljedice nepostizanja sporazuma o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi?

 

Ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije te će ih upozoriti da će sud u postupku razvoda braka po službenoj dužnosti:

 • donijeti odluku s kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi, o ostvarivanju osobnih odnosa s drugim roditeljem i o uzdržavanju djeteta,
 • utvrditi mišljenje djeteta
 • djetetu imenovati posebnog skrbnika.

Sud u postupku razvoda braka može odrediti da troškove posebnog skrbnika djeteta plaćaju roditelji.

 

 

Što je obiteljska medijacija?

 

Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora. Obiteljski medijator je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora.

Glavna svrha postupka obiteljske medijacije je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom. Uz ostvarenje te svrhe, u postupku obiteljske medijacije stranke se mogu sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi. Bračni drug koji ne pristupi prvom sastanku obiteljske medijacije ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka.

 

Obiteljska medijacija nije obavezna ukoliko stručni tim centra za socijalnu skrb ili obiteljski medijator procjeni da zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u medijaciji, ukoliko su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti (a nisu u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć), ukoliko su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje ili ukoliko bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.

 

 

Što nakon provedenog postupka obveznog savjetovanja?

Ako bračni drugovi nakon okončanja obveznog savjetovanja žele nastaviti započeti postupak razvoda braka, dostavljaju općinskom sudu izvješće centra za socijalnu skrb o obveznom savjetovanju (ne smije biti starije od šest mjeseci) te plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Ako izvješće o obveznom savjetovanju ili plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nije podnesen ili sud utvrdi da plan nije u skladu s dobrobiti djeteta sud poziva podnositelje da iste podnesu odnosno dopune ili isprave u roku od 8 dana. Prijedlog će se smatrati povučenim ako izvješće i plan ne budu podneseni u navedenom roku, a ako prijedlog bude ponovo podnesen bez izvješća i plana sud će odbaciti isti.

Sve dok postupak nije pravomoćno okončan bračni drugovi mogu povući svoj prijedlog.

Do prestanka braka razvodom dolazi kada odluka suda o razvodu braka postane pravomoćna.

 

Prilikom podnošenja prijedloga sudu za sporazumni razvod braka bračni drugovi prijedlogu prilažu Izvješće o obveznom savjetovanju te Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Prilikom podnošenja tužbe za razvod braka bračni drug tužbi prilažu Izvješće o obveznom savjetovanju te dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije.

 

 

 

Linkovi na relevantne zakonske i podzakonske propise:

Obiteljski zakon (NN 103/2015)

Pravilnik o obveznom savjetovanju (NN 106/2014)

Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (NN 106/2014)

Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (NN 106/2014)

Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (NN 106/2014)

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (NN 106/2014)

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/2014)