Što su socijalne usluge?

 • socijalne usluge su aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici
 • mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika
 • mogu se pružati za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji

 

Vrste socijalnih usluga:

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje

 

1. PRVA SOCIJALNA USLUGA

Što se podrazumijeva pod prvom socijlnom uslugom?

 • informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga
 • pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba
 • početnu procjenu mogućnosti korisnika
 • podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi

 

Tko pruža navedenu uslugu?

 • stručni radnici nadležnog centra za socijalnu skrb

2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

2.1. SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDNICU

 • pojedincu se kroz duže razdoblje pruža stručna pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu

U kojim slučajevima se primjenjuje savjetovanje i pomaganje pojedincu?

 • savjetovanje i pomaganje pojedincu pruža se korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.
 • radi prevladavanja poteškoća u komunikaciji i mobilnosti gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi

2.2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE OBITELJI

 • obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu

Što uključuje savjetovanje i pomaganje obitelji?

 • uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa
 • psihološku pripremu djeteta za odlazak roditelja na izdržavanje kazne zatvora te za kontakte djeteta s roditeljem zatvorenikom u penalnoj ustanovi

Kome se pruža?

 • pruža se obitelji u krizi, kao i udomiteljskoj obitelji s ciljem unaprjeđivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo odnosno udomiteljstvo

Tko može pružati ovu uslugu?

 • stručni radnici centra za socijalnu skrb
 • stručni radnici doma socijalne skrbi
 • stručni radnici centra za pružanje usluga u zajednici
 • drugi pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi
 • fizičke osobe iz članka 172. St.1. Zakona o socijalnoj skrbi koje pružaju usluge savjetovanja u savjetovalištu, u suradnji s drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj

3. POMOĆ U KUĆI

Kome se priznaje?

 • osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe
 • osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući, odnosno ako osoba:

 • nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,
 • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
 • prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi

Što obuvaća pomoć u kući?:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
 • obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Tko pruža uslugu pomoći u kući?

 • Centar za socijalnu skrb Daruvar
 • Centar za socijalnu skrb Daruvar, Podružnica Grubišno Polje
 • Dom za starije i nemoćne osobe Lj. pl . Janković, Daruvar
 • Centar za pomoć i njegu u kući, Grubišno Polje
 • Centar za pomoć i njegu u kući, Veliki Grđevac

4. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

 • Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.
 • Psihosocijalna podrška priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.

5. RANA INTERVENCIJA

 • Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.
 • Rana intervencija pruža se djeci i roditeljima, odnosno udomiteljima za djecu u njihovoj obitelji ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.
 • Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta.
 • Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

6. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

 • to je  socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama

7. BORAVAK

 • Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika..
 • cjelodnevni boravak može trajati od šest do deset sati
 • poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno
 • može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu

8. SMJEŠTAJ

 • Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
 • može se priznati kao privremeni ili dugotrajni
 • može priznati tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana

8.1. PRIVREMENI SMJEŠTAJ

 • Privremeni smještaj priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

8.1.1. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA

 • Privremeni smještaj u kriznim situacijama priznaje se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.
 • može trajati najduže do šest mjeseci
 • Iznimno, privremeni smještaj može trajati do godinu dana:

–     trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, koji nema stan,

–     odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne

–     može ostati s djetetom u obitelji

–     djetetu i odrasloj osobi – žrtvama obiteljskog nasilja

–     djetetu i odrasloj osobi – žrtvama trgovanja ljudima

–     beskućniku.

 

8.1.2. PRIVREMENI SMJEŠTAJ RADI PROVOĐENJA KRAĆIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMA

 • Privremeni smještaj priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.
 • Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba, a najduže do:

–     godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom

–     tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju osobu ovisnu o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

8.1.3. PRIVREMENI SMJEŠTAJ DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Kome se priznaje?

 • Djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina, centar za socijalnu skrb može priznati pravo na privremeni smještaj u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi, samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu, dok traje potreba, a najdulje do šest mjeseci.
 • U slučaju potrebe za pružanjem tretmanskih ili zdravstvenih usluga koje nisu dostupne udomitelju, privremeni smještaj djeteta u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. navedenog Zakona može trajati dulje od roka iz stavka 1. ovoga članka, a najdulje godinu dana.
 • Ako to interesi djeteta zahtijevaju, usluga privremenog smještaja priznaje se djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća privremeno nisu u mogućnosti brinuti se o djetetu.
 • Privremeni smještaj djeteta, čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća privremeno nisu u mogućnosti brinuti se o djetetu, može trajati najdulje godinu dana

 

8.1.4. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U DRUGIM SLUČAJEVIMA

Kome se priznaje ?

 • Djetetu i odrasloj osobi

U kojim slučajevima?

 • radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine.
 • privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi
 • radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji
 • radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb
 • privremeni smještaj može se priznati djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine života radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta

 

8.2. DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

Kome se priznaje?

 • korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba
 • djetetu bez roditelja, djetetu koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti priznaje se dugotrajni smještaj u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju
 • osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi
 • funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe
 • osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način

Tko nema pravo na dugotrajni smještaj?

 • Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način te osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja.

9. ORGANIZIRANO STANOVANJE

 • Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.