Krajem 1990. tadašnje Ministarstvo rada i socijalne skrbi je osnovalo Republički fond socijalne zaštite. Od tada su svi tadašnji CZSR-i u državi postali podružnice navedenog fonda. Njihovi službeni nazivi su bili – kada je riječ o našem području – slijedeći: “Republički fond socijalne zaštite, Centar za socijalni rad – podružnica Daruvar” i “Republički fond socijalne zaštite, Centar za socijalni rad – podružnica Grubišno Polje”. Od 01. 01. 1998. na snagu je stupilo novu ustrojstvo prema kojem je na našem području nastao Centar za socijalnu skrb Daruvar s podružnicom u Grubišnom Polju. Dana 02. siječnja 2018. osnovan je Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje te je time podružnica u Grubišnom Polju prestala s radom.

 

CZSS Daruvar je mjesno nadležan za:

Grad Daruvar, Općinu Đulovac, Općinu Sirač, Općinu Končanica, Općinu Dežanovac.

 

Tko smo mi?

 

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova, a osniva ju Republika Hrvatska rješenjem Ministarstva.

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:
siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe

Centar za socijalnu skrb Daruvar na temelju javnih ovlasti (čl. 127. Zakona o socijalnoj skrbi) bavi se sljedećim djelatnostima:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Također, Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim  Zakonom propisanih javnih ovlasti temeljem čl. 128 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i druge stručne poslove, pa tako:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Zakonom o socijalnoj skrbi, a pobliže Statutom Centra uređena su tijela Centra, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

 

Upravno vijeće

Centrom upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće čini pet članova, od toga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Bjelovarsko-bilogorske županije i jedan predstavnik radnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici Centra.

 

Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra. Imenuje ga Upravno vijeće na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Ovlasti ravnatelja Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće Centra čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće Centra raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima,
 • ustroju Centra,
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra,
 • godišnjem planu i programu rada Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja i
 • drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra.