Centar za socijalnu skrb Daruvar organiziran je na slijedeći način

 

1. Prijemni ured

U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava, izdaju se uvjerenja, obavljaju se poslovi urudžbiranja, dostave i otpreme pošte, poslovi arhiviranja i drugi administrativni poslovi.

 

2. Stručna cjelina za novčane naknade

U stručnoj cjelini za novčane naknade rješava se u prvom stupnju o novčanim pravima i naknadama, pružaju se usluge socijalnog i drugog stručnog rada; potiču se, organiziraju  i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema; potiču se i razvijaju dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

 

3. Odjel za odrasle osobe 

U odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti; savjetovanja u prevenciji nasilja u obitelji i ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti; rješava se u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja, pravu na pomoć i njegu u kući, ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu, ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja. Prate se prilike smještenih osoba, poduzimaju radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i zaštitu njihovih interesa. Provode se poslovi vezani uz udomiteljstvo odraslih osoba.

 

4. Odjel za djecu, mlade i obitelj

U odjelu za djecu, mladež i obitelj rješava se u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, o pravima iz sustava socijalne skrbi – ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju (pravo na osobna invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu), rješavaju se pitanja vezana za brak i odnose u braku, te odnose roditelja i djece; provodi se postupak posvojenja; rješava se u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja; štite se prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju; provode se poslovi u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži; skrbništva nad djecom, sudjelovanje u prevenciji nasilja u obiteljima s djecom i mladeži, donošenje mišljenja i prijedloga u sudskim postupcima, te provode savjetovanja.

 

5. Stručna cjelina za udomiteljstvo

Stručna cjelina za udomiteljstvo provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za davanje, obnavljanje, prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (izlazak na teren, izvješće o stambenim i obiteljskim prilikama i dr.).

Na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja donosi ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji.

 

6. Računovodstveni i financijski poslovi

Računovodstveno i financijski poslovi obuhvaćaju izradu planskih dokumenata i praćenje izvršavanje istih, vođenje knjigovodstva, obavljanje svih financijskih poslova vezanih za poslovanje, radnike i korisnike Centra.

 

7. Pomoć u kući

Usluga pomoć u kući odnosi se na obavljanje kućnih poslova  (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlaćenju, u kupanju  i  obavljanju drugih higijenskih potreba).