Centar za socijalnu skrb Daruvar temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N.120/2016) (u daljnjem tekstu ZJN) te članka 15. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova, KLASA: 012-01/20-01/1, URBROJ: 2111-22-01-02-20-1, od 16. travnja 2020. god,. upućuje poziv na dostavu ponuda sukladno uvjetima i
zahtjevima iz ovoga Poziva na nadmetanje: