1. Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja
  2. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe
  3. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece dječjoj prostituciji
  4. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
  5. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece
  6. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje
  7. Konvencija o osobama s invaliditetom
  8. Konvencija o pravima djeteta
  9. Konvencija Spolno zlostavljanje
  10. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
  11. Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje